Ngôi nhà Hausa trở thành điểm nóng của hành động XXX.